Kerk geskiedenis

Historie oorsig

5 Desember 1974 -Minister Owen Horwood kondig aan: “Die kabinet het besluit dat ‘n tweede Sasol gebou moet word, om petrol, diesel en ander petroleumprodukte uit steenkool te vervaardig”.

1976, 1977-Die eerste werknemers vir die nuwe projek skakel by die gemeentes op Evander en Chari Cilliers in. Aanddienste van Chari Cilliers gemeente tweeweekliks op Trichardt.

November 1976 – Die eerste huisbesoek word deur Ds Potgieter, emeritus leraar van Chari Cilliers, gedoen. Gedurende 1977 word die werk voortgesit deur Ds L P A Spies.

17 November 1976 – Die eerste kerkraadslede vir Secunda word op Chari Cilliers bevestig: Ouderlinge J N Brits, D J Malan, D J le Roux, diakens J Kemp, G C L van Niekerk en G J A Vorster. 11 Julie 1977-Die kerkraad besluit om ‘n mede-leraar, met opdrag Secunda, te beroep.

14 Augustus 1977 – ‘n Busdiens, om Sondagskoolkinders van Secunda na Chari Cilliers toevoer, word ingestel.

6 November 1977 – ‘n Groep katkisante van Secunda Ie belydenis van geloof af op Chari Cilliers.

5 Maart 1978 – Eerste erediens in Secunda gehou deur Ds L P A Spies in die hoofsaal van die Sasol Klub. Doop word bedien. Aanddienste weekliks in Trichardtkerksaal. 13, 14 Mei 1978-Ds Mentz word as mede-leraar van die Chari Cilliers gemeente bevestig. Hy en sy gesin neem hul intrek tydelik op Evander.

2 Julie 1978 – Die Nederduitse Gereformeerde Kerk Gemeente Secunda kom tot stand. 456 Lidmate van Secunda, 122lidmate van Trichardt, in totaal578.

9 Julie 1978 – Eerste doopdiens in die Hoofsaal van die Sasol Klub waar dienste gehou word.

Einde 1978 – Ds Mentz word deur die Ring van Standerton in sy amp gestuit.

17 Februarie 1979 – Ds H F Grobler en sy gesin word as nuwe leraarspaar ontvang en betrek die pastorie in Goddefroystraat 18.

22 Februarie 1979 – Minister Heunis kondig Sasol III aan.

15 Maart 1979 – Meneer Koos Reynecke kry opdrag van die Bou/Eiendomskommissie om planne vir die nuwe Kerkgebou, met sitplekke vir 1300 kerkgangers op te trek ‘n Perseel, Erf 914 is deur Sasol vir die doel geskenk

28 Julie 1979 – Ds N van Aswegen word bevestig as tweede leraar van die gemeente. Die gesin betrek die pastorie in Smellenkampstraat.

5 Augustus 1979 – Met die samewerking van die Laerskool Secunda word oggenddienste voortaan in die skoolsaal gehou.

20 Augustus 1979 – Die Kerkraad aanvaar die tender van Protospan (Edms Bpk vir die bou van die nuwe Kerkgebou. As gevolg van vertraging met die verkry van ‘n lening, onttrek hulle en ses weke later dry Unicon die tender.

18 November 1979 – Die afstigtingsvergadering van die oos-Gemeente vind plaas: 455lidmate stig af.

13 Januarie 1980 – Ds N van Aswegen neem die beroep aan na Secunda-Oos gemeente en afskeid word van hom geneem.

Maart 1980 – As gevolg van ‘n groeiende gemeente verskuif dienste na die grater Hoërskoolsaal.

28 Maart 1980 – Ds J J Gerber en gade word ontvang. Na tydelike verblyf in Albachstraat verhuis hulle na die pastorie te Waterkantstraat 11 in November 1980.

26 April 1980 – Sooispitfunksie van Kerkgebou. Sentlegging deur kinders van die gemeente. Kermis op terrein.

8 Augustus 1980 – Die derde leraar, Ds W H van Niekerk en gade word ontvang. Na ‘n tydelike verblyf in ‘n Parkhome, betrek die gesin die pastorie in Rotlunanstraat 4.

16 November 1980 – Hoeksteenlegging van nuwe Kerkgebou word waargeneem deur Ds H F Grobler.

Junie 1981 – Unicon se kontrak word beëindig en GMCM word aangestel om Kerkgebou te voltooi.

21 September 1981 – Daar word besluit dat ‘n Wyksgemeentestelsel in die gemeente ingestel word. ‘n Vierde leraar sal beroep word. Lidmaattal ongeveer 2100.

Toeka tot nouFoto's

10 Jaar gedenkblad