slideshow

Maak jouself tuis!

Welkom by NG Gemeente Secunda

Ons glo in die Bybel as die Woord van God en volledige Waarheid, luister na die Heilige Gees en vertrou deur gebed in absolute gehoorsaamheid en diensbaarheid. Die klem lê op Skrifgetroue en aktuele prediking in ‘n ruimte waar almal welkom is.

Jeug

Omdat ons daarna streef om in ritme te wees met die hartklop van Jesus, is dit ons passie en ons droom om die jeug betrokke te maak in die kerk, bedieninge en gemeenskap terwyl hulle nog jonk is.

“Gee leiding aan 'n jongmens oor hoe hy moet leef, en hy sal ook as hy al oud is nie daarvan afwyk nie” (Spreuke 22:6).

Deel van hierdie passie en droom is dat kinders en tieners God sal leer ken en met ’n bewustheid van Hom in hul lewens sal leef.

Ons het ‘n span vrywillige leiers wat kinders en tieners op ’n kreatiewe wyse met die Woord bedien. Daar is baie riglyne in die Bybel oor hoe ‘n mens kinders suksesvol groot maak om sodoende kinders van God te word.

Die eerste ding is om hulle te vertel van God se waarheid, en daarom nooi ons kinders en tieners om in te skakel by die Rondekerk se eredienste, kinderdienste, Sondagskool- en Belydenisklasse.

Dit is ‘n eer en ‘n voorreg om vir elke kind en tiener wat by ons aansluit, te bid en lief te wees en in hulle unieke geestelike behoeftes te voorsien d.m.v ‘n verskeidenheid kreatiewe en interaktiewe maniere.

Meer inligting

Groepe

Omdat ons daarna streef om in ritme te wees met die hartklop van Jesus, glo ons dat elke persoon en groep – oud en jonk, man of vrou, – uniek is en ook ‘n unieke samestelling van gawes en talente het waarmee hulle na binne en buite kan uitreik en dien.

Ons streef daarna om deur middel van die onderskeie groepe mense te help om liefdevolle en gesonde verhoudings te kweek met God, mekaar en die wêreld.

Die missie van die onderskeie groepe is om geleenthede te skep om God se hart te ontdek en Hom diep lief te kry. Ons wil uitreik na alle mense, oud en jonk, man en vrou, om saam kreatiewe nuwe maniere te vind om mekaar te dien en Jesus te verheerlik. Of jy man of vrou, oud of jonk is wat na ‘n dieper verhouding met Jesus hunker of slegs probeer uitvind wie Jesus is, jy is welkom in een van die groepe.

By die Rondekerk familie is daar plek vir ieder en elk! Woon gerus een van ons eredienste by en voel deel van ons familie deur ook met die regte groepe te konnekteer.

Vind jou unieke skakeling by o.a. jr of sr jeug, jongwerkendes, kleingroepe, dienswerkers, barmhartigheid, gebedsgroepe, vroue, manne of seniors. Die gepaste groep gaan jou help om met ander te connect, langtermyn vriendskappe te bou en te groei in jou verhouding met die Here, terwyl daar wonderlike tye saam deurgebring word.

Die Rondekerk se groepe-bediening verwelkom alle mense, binne en buite ons gemeente-grense.

Meer inligting

Sending

Omdat ons daarna streef om in ritme te wees met die hartklop van Jesus, glo ons dat verlore mense belangrik is vir God en daarom ook belangrik vir die kerk moet wees.

As God se eiendom, en as Liggaam van Christus leef ons nou in die teenwoordigheid van God en glo ons dat Hy ons gebruik om lewensverandering moontlik te maak deur betrokke te wees by sending – plaaslik en internasionaal.

Dit is vir ons as Rondekerk familie van groot belang om ander te lei om Jesus te leer ken en meer soos hy te Leef, daarom ondersteun ons tans ook 22 sendelinge wat oor die wêreld heen God se waarheid aan mense bring.

Ons glo dat daar geen ander Naam is waardeur mense gered kan word as die Naam van Jesus nie!

Ons wil graag Christene mobiliseer, toerus en uitstuur om buite Secunda tot aan die uiteindes van die aarde dissipels te maak, om hul omgewing te impakteer en diegene wat nog nie van Jesus gehoor het nie, te bedien. Ons is deur God geskape met ’n baie spesifieke doel en opdrag, en het reeds in ons die Goddelike samestelling om dit te volbring, om die wêreld te verbeter.

Die verbintenis wat ons daartoe maak om geregtigheid te laat geskied, om te versorg, te vertroos, te inspireer — of waar ook al ons unieke gawes, talente, passies en persoonlikheid ons heen lei om missioneel in te span, is ons antwoord op God se stem wat ons roep om ons doel te leef.

Meer inligting

Toerusting

Omdat ons daarna streef om in ritme te wees met die hartklop van Jesus, glo ons aan ‘n proses van geestelike groei in die gemeente. Die proses stimuleer groei na betekenisvolle verhoudings en volwassenheid in Christus en daarom wil ons elke gemeentelid toerus en begelei op 'n geestelike groei pad.

Ons bied ‘n groot verskeidenheid van toerusgeleenthede vir ons gemeente en gemeenskap wat optimale geestelike groei verseker. Van hierdie geleenthede is aktuele en vernuwende eredienste, doopkategese, huwelikskategese, volwassekategese, Bybelstudies, opbouende kursusse, die Pitkos Woord en sang aksie en ‘n Bybelskool.

Deur middel van interaktiewe leergeleenthede word ruimtes geskep waar voortdurende groei in elke lidmaat se totale menswees kan plaasvind. Die doel is dat elke lidmaat kan groei na die persoon wie hy of sy geskep is om in Christus te wees.

Lees meer

Omgee

Omdat ons daarna streef om in ritme te wees met die hartklop van Jesus, is dit vir ons belangrik om elke persoon, gesin en familie in die gemeente sowel as in die gemeenskap met omgee en sorg te bedien.

As deel van hierdie sorg en omgee kyk ons bedieningspan en ander vrywilligers saam met jou na jou lewe en behoeftes as geheel en fokus dan op hoe Christus ons wil gebruik om dit te omhels met die nodige en gepaste hulp.

Die Rondekerk het ‘n passie om mense te bedien deur dade wat Jesus se liefde en omgee verteenwoordig. Ons strewe is om werksaam te wees in ‘n gebroke gemeenskap gekenmerk deur honger, onkunde, siekte, verdeeldheid, onregverdigheid, korrupsie en geestelike leegheid.

Ons wil die gemeente en gemeenskap dien met barmhartigheid en omgee deur God se Woord uit te dra; liefde aan behoeftiges te bewys en die kettings van armoede, onregverdigheid, siekte en ongeletterdheid te breek.

Maak ‘n verskil saam met ons deur tasbare dade van omgee. Ons projekte strek wyd en ons het wonderlike vennote met House of Mercy, die CMR, ‘n kleuterskool & naaldwerk damesgroep van Emba en talle ander.

Meer inligting

Ander

Lees hier oor ander aksies in die gemeente en gemeenskap en wat ons hart daarvoor is.

Meer inligting